złom i metale kolorowe

Zasady bezpieczeństwa przy pracach rozbiórkowych

Prowadzenie prac rozbiórkowych wymaga dużej wiedzy i odpowiedniego przygotowania, roboty tego typu mogą bowiem zagrażać zarówno bezpieczeństwu pracowników, jak i osób trzecich. O ile przy budowie domu możemy pracować sami, o tyle do prac rozbiórkowych konieczne jest zatrudnienie profesjonalnej firmy

Mamy wtedy gwarancję, że zostaną one przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Trzeba bowiem wiedzieć, że kwestie związane z bezpieczeństwem prac rozbiórkowych zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 

Aby mieć pewność, jak powinny być prowadzone prace rozbiórkowe, należy zapoznać się z rozdziałem 18 powyższego rozporządzenia.

Rozdział 18
Roboty rozbiórkowe
§ 240. 1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 
§ 241. 1. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
2. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.
§ 242. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
§ 243. 1. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe.
2. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
§ 244. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
§ 245. 1. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
2. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. 

Stosowanie się do zapisów rozporządzenia jest niezbędne, aby zachować wszelkie środki ostrożności przekładające się na bezpieczeństwo prowadzonych prac rozbiórkowych.